Aktualności

Specjalizacje prawnicze

Prawo cywilne

Kancelaria RJS świadczy usługi prawne z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, a w szczególności:

- prawa rzeczowego (ochrona własności, ochrona posiadania, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, służebności, zastawy),
- prawa zobowiązań (bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowania, umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, o dzieło, zlecenia, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka, agencyjna, komisu, poręczenia, darowizny),
- prawa spadkowego (nabycie spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku),
- prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem).

Prawo karne

Kancelaria RJS świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa i reprezentowania Klientów przed organami ścigania, sądami karnymi, a także pomaga przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu. Reprezentuje także w niezbędnym zakresie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Świadczone usługi w zakresie prawa karnego obejmują między innymi obronę i reprezentację w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia:

- przeciwko życiu i zdrowiu,
- przeciwko bezpieczeństwu publicznemu,
- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przeciwko środowisku,
- przeciwko wolności,
- przeciwko wolności sumienia i wyznania,
- przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
- przeciwko porządkowi publicznemu,
- przeciwko ochronie informacji,
- przeciwko wiarygodności dokumentów,
- przeciwko mieniu,
- przeciwko obrotowi gospodarczemu;
- skarbowe.

Prawo administracyjne

Kancelaria RJS świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczone usługi w zakresie prawa administracyjnego obejmują między innymi:

- reprezentację przed organami administracji rządowej i samorządowej,
- reprezentację przed sądami administracyjnymi;
- redakcję pism, wniosków, odwołań oraz pism procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
- prowadzenie spraw o odszkodowania.

Prawo ochrony konkurencji

Kancelaria RJS świadczy usługi z zakresu ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed nieuprawnionymi działaniami ograniczającymi konkurencję albo prawa konsumenta. Bezpieczeństwo przedsiębiorców w dużej mierze zależy od zgodności ich działań z prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów. Prawnicy Kancelarii zapewniają profesjonale doradztwo w tym zakresie.

W szczególności w zakres świadczonych usług wchodzi:

- ocena prawna i analiza zgodności z prawem planowanych zamierzeń z prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów,
- sporządzanie opinii prawnych dotyczących wzorów umów, regulaminów świadczenia usług, regulaminów promocji w zakresie ich zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów,
- reprezentacja w postępowaniach antymonopolowych (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, działania naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
- reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
- analizowanie umów zawieranych przez konsumentów, w tym umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,
- analizowanie regulaminów usług pod kątem praw konsumentów,
- reprezentowanie w postępowaniach reklamacyjnych i gwarancyjnych,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach zakresu usług handlowych, turystycznych, telekomunikacyjnych, komisowych, ubezpieczeniowych, a także z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi,
- prowadzenie postępowań w zakresie upadłości konsumenckiej.

Prawo spółek i prawo korporacyjne

Kancelaria RJS świadczy usługi z zakresu ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed nieuprawnionymi działaniami ograniczającymi konkurencję albo prawa konsumenta. Bezpieczeństwo przedsiębiorców w dużej mierze zależy od zgodności ich działań z prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów. Prawnicy Kancelarii zapewniają profesjonale doradztwo w tym zakresie.

W szczególności w zakres świadczonych usług wchodzi:

- ocena prawna i analiza zgodności z prawem planowanych zamierzeń z prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów,
- sporządzanie opinii prawnych dotyczących wzorów umów, regulaminów świadczenia usług, regulaminów promocji w zakresie ich zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów,
- reprezentacja w postępowaniach antymonopolowych (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, działania naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
- reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
- analizowanie umów zawieranych przez konsumentów, w tym umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,
- analizowanie regulaminów usług pod kątem praw konsumentów,
- reprezentowanie w postępowaniach reklamacyjnych i gwarancyjnych,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach zakresu usług handlowych, turystycznych, telekomunikacyjnych, komisowych, ubezpieczeniowych, a także z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi,
- prowadzenie postępowań w zakresie upadłości konsumenckiej.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria RJS oferuje doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i podmioty niewypłacalne.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

- ocenę zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości,
- przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości (przedsiębiorców i konsumentów),
- zgłaszanie wierzytelności,
- reprezentację w postępowaniach upadłościowych,
- doradzanie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności dłużnika,
- reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli,
- reprezentowanie w postępowaniach dotyczących wyłączenia mienia osób trzecich z masy upadłości.

Prawo obrotu nieruchomościami

Kancelaria RJS prowadzi kompleksową obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży, umów najmu, umów dzierżawy nieruchomości, umów użytkowania wieczystego nieruchomości.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

- badanie stanu prawnego nieruchomości,
- analizę nieruchomości,
- badanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- kompleksowa analiza umów najmu,
- kompleksowa analiza umów serwisowych,
- analiza zabezpieczeń umów najmu,
- ocenę potencjału inwestycji nieruchomości,
- przegląd procedur zarządzania nieruchomością,
- przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości,
- przygotowanie umów najmu, umów dzierżawy, umów sprzedaży lokali,
- przygotowywanie projektów ustanowienia odrębnej własności lokali,
- reprezentację w negocjacjach umów,
- reprezentację w procesie komercjalizacji nieruchomości,
- obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych,
- prowadzenie postępowań sądowych w sprawach spornych związanych z nieruchomościami
- obsługę postępowań reprywatyzacyjnych.

Prawo budowlane

Kancelaria RJS prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych. Prawnicy kancelarii dysponują niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, które wymagane są przy obsłudze prawnej procesu budowlanego.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

- analizę stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych na realizację zamierzenia inwestycyjnego,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w szczególności związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych,
- przygotowanie umów konsorcjum,
- przygotowanie umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, umów deweloperskich,
- reprezentowanie w negocjacjach umów budowlanych,
- reprezentowanie w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego (sporach budowlanych)

Prawo podatkowe

Kancelaria RJS pomaga prowadzić przedsiębiorstwa zapewniając rozwój pomimo zmieniających się przepisów prawa, rozbieżnego orzecznictwa i interpretacji oraz wzrastającej konkurencji rynkowej.

Zakres usług doradztwa podatkowego obejmuje:

- porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
- pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych nowych podmiotów oraz optymalizacja podatkowa istniejących,
- uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,
- reprezentowanie przed organami skarbowymi i sądami,
- uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
- ustalanie ulg i odliczeń od podatku,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz innych decyzji wymaganych w procesie inwestycyjnym,
- negocjowanie i przygotowania umów budowlanych, a w tym:

- umów o roboty budowlane i umów o generalne wykonawstwo (również w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC),
- umów o prace projektowe i nadzór autorski,
- umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- umów z dostawcami mediów i usług,
- umów z podwykonawcami,
- umów deweloperskich.

Prawo pracy

Kancelaria RJS oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, które obejmują w szczególności:

- analizę oraz sporządzanie dokumentacji pracowniczej, w tym:

- umów o pracę,
- umów o współpracę,
- kontraktów menadżerskich,
- umów o zakazie konkurencji,
- umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
- regulaminów pracy,
- rozwiązywania stosunku pracy,
- doradztwo z zakresu dyskryminacji w pracy oraz stosowania mobbingu,

- reprezentowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, a w tym, w zakresie:

- roszczeń o przywrócenie do pracy,
- roszczeń odszkodowawczych z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu,
- roszczeń odszkodowawczych za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
- roszczeń odszkodowawczych z tytułu zakazu konkurencji,
- roszczeń z tytułu odpraw.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Nie ma wątpliwości co do tego, iż regulacje prawne własności intelektualnej, to przede wszystkim ochrona praw twórcy. Oferujemy ochronę własności intelektualnej w zakresie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych. W ramach umów z naszymi Klientami przygotowujemy i negocjujemy umowy z zakresu własności intelektualnej, reprezentujemy twórców i wykonawców w przypadku naruszenia ich praw. Pomagamy chronić markę, logotypy, znaki towarowe, wynalazki będące ideami i pomysłami naszych Partnerów.

Świadczone usługi w obejmują między innymi:

- ochronę naruszonych praw autorskich, znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych,
- tworzenie i negocjowanie umów licencyjnych, sponsorskich, marketingowych, reklamowych (w tym telewizyjnych i radiowych) i z zakresu IT,
- reprezentację w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w zakresie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów,
- reprezentację w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich,
- ochronę danych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how.

Prawo transportowe

Przepisy regulujące prawo transportowe dopiero w całości tworzą unormowaną całości bogatej i skomplikowanej problematyki przewozów. Bardzo wiele problemów w praktyce pojawia się w tym obszarze działalność przedsiębiorców. Naszym zadaniem jest odnalezienie właściwej i najbardziej skutecznej dla Klienta drogi rozwiązywania Jego problemu w zakresie prawa transportowego.

Świadczone usługi w zakresie prawa transportowego obejmują między innymi:

- pomoc prawną w zakresie transportu drogowego, kolejowego, spedycji,
- tworzenie i negocjowanie umów z zakresu prawa transportowego,
- weryfikacja dokumentacji prawnej związanej w prowadzoną działalnością,
- reprezentowanie w sporach sądowych i pozasądowych,
- doradztwo w kwestiach finansowych, korporacyjnych a także z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony środowiska i podobnych.

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne stanowią jedną z wielu możliwości pozyskiwania zleceń dla podmiotów gospodarczych, na które często przedsiębiorcy się nie decydują, w związku ze skomplikowanym systemem udzielania tych zamówień. Dlatego proponujemy naszym Klientom kompleksową obsługę zamówień publicznych od ich wyszukiwania, kompletowania dokumentacji i ofert, opiniowania umów oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Prawo zamówień publicznych, to gałąź prawa zmieniająca się bardzo dynamicznie w naszym kraju, co jest konsekwencją częstych nowelizacji przepisów i bardzo bogatego orzecznictwa modelującego praktykę. Udzielanie zamówień publicznych w związku z dynamiką zmian praktyki i przepisów nie jest czynnością łatwą zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Trudności te są związane z często skomplikowanym oraz niejednolitym przedmiotem zamówienia, którego poprawny opis i wykonanie sprawia zamawiającym i wykonawcom wiele problemów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawo ochrony środowiska i przyrody

Kancelaria RJS świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa ochrony środowiska, które obejmują w szczególności:

- przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
- przeprowadzanie audytów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych prowadzonych w celu uzyskania zezwoleń oraz decyzji środowiskowych,
- doradztwa z zakresu emisji gazów i pyłów do środowiska,
- doradztwa z zakresu gospodarowania odpadami,
- pomoc w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Prawo bankowe i ubezpieczeniowe

Kancelaria RJS posiada doświadczenie w obsłudze różnych typów transakcji bankowych, jak pożyczki i kredyty, zabezpieczenia, gwarancje, a także innych spraw leżących w obszarze działalności banków i firm ubezpieczeniowych. Świadczone usługi w obejmują między innymi:

- przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów z bankami i ich klientami,
- przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów z ubezpieczycielami i ich klientami,
- przygotowanie i negocjacje umów oraz innych dokumentów w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz przenoszenia zabezpieczeń,
- opiniowanie wzorców umownych bankowych i ubezpieczeniowych.

Prawo medyczne

Kancelaria RJS posiada doświadczenie w obsłudze szpitali oraz podmiotów leczniczych. Zapewniajmy pomoc na każdym etapie działania podmiotu leczniczego czy też praktyki lekarskiej.

Świadczone usługi w obejmują między innymi:

- tworzenie lub restrukturyzację podmiotów leczniczych,
- przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów zawieranych przez podmioty medyczne,
- obsługa zakupów towarów medycznych w trybie przetargowym i pozaprzetargowym,
- obsługa w zakresie ochrony prawnej lekarzy komisjami i izbami lekarskimi, a także reprezentacja przed sądami.

Prawo internetu

W związku z rosnącym wpływem sieci Internet na dzisiejszą gospodarkę Kancelaria RJS wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

- zawierania umów drogą elektroniczną,
- podpisów elektronicznych,
- ochrony konsumenta i przedsiębiorcy w obronie handlowym w Internecie,
- obrotu pieniądzem elektronicznym,
- ochrony praw autorskich, programów komputerowych, baz danych, znaczeń,
- komercyjnego użytkowania poczty elektronicznej,
- audytu regulaminów – sprawdzanie regulaminów sklepów internetowych, konkursów internetowych, promocji, pod kątem występowania w jego zapisach klauzul niedozwolonych,
- przygotowywania regulaminów sklepów internetowych, serwisów internetowych, konkursów internetowych, promocji internetowych, polityk prywatności,
- zgłaszania baz danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych (GIODO),
- reprezentowanie w sporach dotyczących domen internetowych.

Komercjalizacje powierzchni handlowych

Partnerzy Kancelarii RJS od wielu lat doradzają wynajmującym i najemcom powierzchni użytkowych w centrach handlowych i innych obiektach zbiorowego handlu. Wynajmującym oferujemy profesjonalne przygotowanie wzorów umów z najemcami, jak i dostawcami usług do centrów handlowych, a także negocjowanie warunków tych umów. Ponadto świadczymy kompleksowe usługi prawnicze niezbędne podczas funkcjonowania centrum handlowego. Przedsiębiorcom chcącym nająć powierzchnię w centrum handlowym oraz już najmującym takie powierzchnie Kancelaria oferuje pomoc w negocjacjach umów najmu i aneksów do tych umów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w tej branży możemy wspomóc najemców w rozliczeniach kosztów wspólnych (eksploatacyjnych) centrów handlowych, opłat indywidualnych oraz promocyjnych i marketingowych.

Pomoc prawna cudzoziemcom

Kancelaria RJS posiada zespół specjalistów zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług dla cudzoziemców. Pomagamy cudzoziemcom, którzy przyjechali lub chcą przyjechać do Polski, załatwić wszelkie formalności związane z pobytem w nowym kraju. Doradzamy cudzoziemcom z całego świata, chcącym także rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, rozpocząć studia, rozpocząć pracę lub zalegalizować swój pobyt na terytorium Polski. Oferujemy min. usługi w zakresie:

- rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej/biznesu na terytorium Polski (doradzamy wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrujemy spółki, zapewniamy kompleksową obsługę prawną i administracyjną prowadzonej działalności gospodarczej, pomagamy w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników),
- doradztwa prawnego,
- legalizacji pobytu na terytorium Polski (Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie, pomoc w uzyskaniu wizy),
- legalizacji pracy na terytorium Polski , pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę,
- rozpoczęcia studiów/nauki na terytorium Polski,
- tłumaczenia o charakterze ekonomicznym, prawnym, technicznym.

Audyt prawny, podatkowy, finansowy (due diligence)

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ogromnym ryzykiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W dzisiejszych czasach, w których nie sposób przewidzieć reakcji rynków na zdarzenia gospodarcze i polityczne nie możemy także zapominać o rozwoju. Dlatego kancelaria RJS proponuje Klientom audyt ich przedsiębiorstw, jak i tych przedsiębiorstw, które mogą być przedmiotem różnych transakcji. Decyzje wewnętrzne powodują daleko idące następstwa, których nie można przewidzieć, dlatego ważnym jest, aby kontrolować strukturę przedsiębiorstw i ich działania. Natomiast zewnętrzne transakcje np. akwizycji przedsiębiorstw obarczone są ryzykiem związanym z tajemnicami, a co za tym idzie z ograniczoną możliwością pozyskania informacji o przedmiocie transakcji. Kompletna i rzetelna ocena prowadzonej działalności z pewnością stanowi podwaliny sukcesu prowadzonej działalności i jej rozwoju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów proponujemy przeprowadzenie audytu przedsiębiorstw w zakresie prawa, finansów, księgowości, kadr i podatków, a w szczególności:

- analizy dokumentów korporacyjnych wpływających na finanse i majątek przedsiębiorstwa oraz na rozliczenia podatkowe,
- analizy dokumentów korporacyjnych w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- analizy praw własności składników majątkowych przedsiębiorstwa (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, praw na dobrach niematerialnych),
- analizy wierzytelności i długów, stanu roszczeń i podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych,
- analizy umów z odbiorcami i dostawcami przedsiębiorstwa pod kątem finansowym i podatkowym,
- analizy zatrudnienia i analizę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy,
- analizy finansowej przedsiębiorstwa,
- analizy sprawozdań finansowych,
- oceny i analizy płaconych podatków,
- oceny sytuacji w kontekście postanowień o ochronie konkurencji i konsumentów, oceny stanu prawnego wynikającego z innych przepisów prawa.

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria RJS świadczy usług z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności, które obejmują w szczególności:

- sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
- negocjacje spłaty zadłużenia,
- sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
- reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
- monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych,
- sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych.

Specjalizacje rewidenckie

Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta

Istotnym elementem działalności Kancelarii RJS są usługi audytorskie. Specjaliści wysokiej klasy – biegli rewidenci – przeprowadzą audyt finansowy prowadzonych działalności naszych Klientów, którego wynikiem będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa ocena wiarygodności informacji finansowych wyrażona w formie sprawozdania na temat ich rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętą polityką rachunkowości.

Przeprowadzony audyt przyczynia się do zidentyfikowania istotnych ryzyk prowadzonych działalności gospodarczych oraz uwiarygodniania wizerunku firm. Nasze działania są w szczególności nakierowane na jak najlepsze poznanie działalności naszych Klientów i ich otoczenia oraz właściwe zdiagnozowanie systemu kontroli wewnętrznej. Zakres usług audytorskich obejmuje:

- badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
- badanie i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
- badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
- finansowe due diligence,
- przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
- audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej,
- opinie i ekspertyzy wykonywane na potrzeby procesów sądowych,
- opinie na temat restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń, połączeń i podziałów jednostek.

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze to usługa Kancelarii RJS, która ma za zadanie pomoc naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Doradztwo operacyjne to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo strategiczne to pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju organizacji. Zapewniamy wsparcie w działaniach mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój.

Zakres usług doradczych obejmuje:

- sporządzanie memorandów informacyjnych dla inwestorów,
- wycenę wartości przedsiębiorstw,
- doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcenia oraz formy prawnej podmiotów gospodarczych,
- analizy ekonomiczno-finansowe, budżetowanie i controlling,
- pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce (m.in. rejestracja, usługi prawne, podatkowe, księgowe, kadrowe i placowe),
- biznesplany, studium efektywności inwestycji,
- pozyskiwanie finansowania (dłużne np. banki), dotacje, rynek kapitałowy (giełda),
- relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna,
- doradztwo z zakresu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Doradztwo podatkowe

Kancelaria RJS dysponuje specjalistami z zakresu podatków, którzy pomagają prowadzić przedsiębiorstwa zapewniając rozwój pomimo zmieniających się przepisów prawa, rozbieżnego orzecznictwa i interpretacji oraz wzrastającej konkurencji rynkowej. Oferujemy obok klasycznej obsługi księgowej i rachunkowej doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe, badanie bilansów, audyty podatkowe, analizy ekonomiczne i raporty. Nasze usługi nastawione są na planowanie i optymalizowanie działalności finansowej naszych Klientów, dlatego stawiamy na optymalizację działań fiskalnych i podatkowych, uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych, analizę ryzyka finansowego przedsięwzięć, wsparcie merytoryczne w sporach z organami administracji, reprezentację w postępowaniach sądowych oraz rozliczenia podatkowe dla podmiotów działających w specjalnej strefie ekonomicznej i analizę skutków podatkowych w obrocie przedsiębiorstwami.

Zakres usług doradztwa podatkowego obejmuje:

- porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
- pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych nowych podmiotów oraz optymalizacja podatkowa istniejących,
- uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych,
- uzyskiwanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- ustalanie ulg i odliczeń od podatku,
- sporządzanie rozliczeń rocznych.

Audyt prawny, podatkowy, finansowy (due diligence)

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ogromnym ryzykiem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W dzisiejszych czasach, w których nie sposób przewidzieć reakcji rynków na zdarzenia gospodarcze i polityczne nie możemy także zapominać o rozwoju. Dlatego kancelaria RJS proponuje Klientom audyt ich przedsiębiorstw, jak i tych przedsiębiorstw, które mogą być przedmiotem różnych transakcji. Decyzje wewnętrzne powodują daleko idące następstwa, których nie można przewidzieć, dlatego ważnym jest, aby kontrolować strukturę przedsiębiorstw i ich działania. Natomiast zewnętrzne transakcje np. akwizycji przedsiębiorstw obarczone są ryzykiem związanym z tajemnicami, a co za tym idzie z ograniczoną możliwością pozyskania informacji o przedmiocie transakcji. Kompletna i rzetelna ocena prowadzonej działalności z pewnością stanowi podwaliny sukcesu prowadzonej działalności i jej rozwoju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów proponujemy przeprowadzenie audytu przedsiębiorstw w zakresie prawa, finansów, księgowości, kadr i podatków, a w szczególności:

- analizy dokumentów korporacyjnych wpływających na finanse i majątek przedsiębiorstwa oraz na rozliczenia podatkowe,
- analizy dokumentów korporacyjnych w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- analizy praw własności składników majątkowych przedsiębiorstwa (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, praw na dobrach niematerialnych),
- analizy wierzytelności i długów, stanu roszczeń i podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych,
- analizy umów z odbiorcami i dostawcami przedsiębiorstwa pod kątem finansowym i podatkowym,
- analizy zatrudnienia i analizę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy,
- analizy finansowej przedsiębiorstwa,
- analizy sprawozdań finansowych,
- oceny i analizy płaconych podatków,
- oceny sytuacji w kontekście postanowień o ochronie konkurencji i konsumentów,
- oceny stanu prawnego wynikającego z innych przepisów prawa.

Księgowość

Działająca w ramach Kancelarii RJS Kancelaria Biegłego Rewidenta Sławomira Strycharza realizuje usługi księgowe niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta dużo efektywniej niż byłoby to możliwe do realizacji we własnym zakresie. Dzięki temu Klient może skupić swoje zasoby i środki finansowe na głównej dziedzinie prowadzonej działalności. Powierzając część zadań naszej Kancelarii Klient może odnieść korzyści takie jak: optymalizacja kosztów obsługi, zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, wyższa elastyczność – to wszystko nie ponosząc ryzyka kosztów pozyskiwania pracowników oraz ich szkolenia.

Zakres usług księgowych obejmuje:

- prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, doradztwo i nadzór księgowy,
- sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej,
- doradztwo finansowe i procesowanie wniosków kredytowych,
- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentację, rozliczenia z ZUS, listy płac, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne.

Szkolenia

Kancelaria RJS specjalizuje się w szkoleniach prawniczych dla kadry zarządzającej, przedsiębiorców oraz ich pracowników, od których wiedzy o tym, jak poruszać w świecie aktów prawnych i jak je stosować w praktyce, zależą losy firmy. W ramach naszych usług mamy do zaoferowania cały pakiet sprawdzonych rozwiązań prawnych, które pomagają osiągnąć sukces naszych Klientów. Oferujemy obsługę szkoleniową dla przedsiębiorców oraz podmiotów sektora finansów publicznych. Szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Nasi specjaliści Prawnicy pozostają do dyspozycji Klientów również po odbyciu szkolenia, tak aby odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiać wszelkie ich wątpliwości.

W skład naszej oferty szkoleniowej wchodzą min. szkolenia z zakresu:

- handlu elektronicznego
- konstruowania oraz zabezpieczenia umów cywilnoprawnych,
- prawa własności intelektualnej,
- prawa pracy,
- ochrony danych osobowych,
- obrotu nieruchomościami.

W ramach Akademii Wiedzy mamy przyjemność przedstawić także tematykę szkoleń, którą kierujemy zarówno do osób fizycznych, jak i do instytucji oraz przedsiębiorstw:

- podstawy księgowości,
- rachunkowość dla zaawansowanych,
- rachunkowość zarządcza i controlling,
- analiza ekonomiczno – finansowa,
- obowiązki informacyjne spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- relacje inwestorskie, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna.

Kariera

Kancelaria RJS zatrudnia absolwentów prawa, finansów, ekonomii posługujących się biegle językiem angielskim. Znajomość innych języków (w szczególności języka rosyjskiego), będzie dodatkowym atutem. Poszukujemy osób stawiających sobie wysoko poprzeczkę oraz nastawionych na rozwój. Kancelaria prowadzi stały nabór w tym zakresie.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@krjs.pl

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.

Kontakt

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH RYBICKI, JAKOBISZYN SPÓŁKA PARTNERSKA
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA SŁAWOMIR STRYCHARZ

Adres :

UL. DŁUGA 102
34-400 NOWY TARG

e-mail: kancelaria@krjs.pl

www.krjs.pl

Numery telefonów :

Radca prawny Krzysztof Jakobiszyn +48 602-227-159

Radca prawny Jan Rybicki +48 516-134-977

Biegły rewident Sławomir Strycharz +48 601-896-492